ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 06.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku w okresie od dnia
6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole-zarkiletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

UWAGA WAŻNE !

Szanowni Rodzice !

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego planowane jest ponowne otwarcie placówek.

Jednocześnie informujemy, że z placówek będą mogły skorzystać te dzieci, których oboje rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole i Żłobek funkcjonować będą w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola i żłobka w obecnym czasie.

W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka będzie niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy o deklaracje rodziców o gotowości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych w placówce na adres e-mail przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl zlobek.zarkiletnisko@wp.pl lub telefonicznie: 34/3146128. Termin zgłaszania dzieci: 15 maja br.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Z poważaniem Joanna Sawicka