PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że od 25 maja otwieramy przedszkole i żłobek przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Rodzice dzieci, które zostały zgłoszone do przyjęcia i od poniedziałku będą uczęszczać do placówek proszeni są o zapoznanie się z procedurą oraz o wydrukowanie deklaracji i oświadczenia i dostarczenie wraz z przybyciem dziecka do przedszkola/żłobka.

Dzień Polskiej Niezapominajki

Kochani !

Co roku w naszym przedszkolu obchodzimy Święto Polskiej Niezapominajki, pomimo dzisiejszej sytuacji, chcemy , żeby dzieci, ale także rodzice nie zapomnieli o tym święcie. Jest to bardzo wdzięczne polskie święto ,tak jak jego bohaterka, czyli Niezapominajka – jakże piękna i urokliwa.

Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Zachowanie od zapomnienia: ważnych chwil w życiu, osób, historycznych miejsc i sytuacji. Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody i drugiego człowieka.

Tym razem, dzieci nie przyniosą niezapominajek do przedszkola, ale mogą posadzić je w swoich ogródkach, czy doniczkach na tarasach lub balkonach, a kto już ma niezapominajki w ogrodzie, niech namaluje je lub zrobi im zdjęcie. Czekamy na fotorelacje lub krótkie filmiki z DNIA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI, od wszystkich chętnych przedszkolaków.

W tym roku, chcemy dedykować te niezapominajki, polskim dzieciom i ich wychowawczyniom z przedszkola w Mickunach na Litwie, z którym przyjaźnimy się już wiele lat.

Szczegóły na skrzynkach grupowych.

Pozdrawiam

Marta Janusiewicz

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z par. 11b rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w Żarkach Letnisku na rok szkolny 2020/2021.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia informujemy o obowiązku złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola do dnia 29 maja br. Druki można składać bezpośrednio w placówce bądź przesłać na adres e-mail przedszkola: przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl

UWAGA WAŻNE !

Szanowni Rodzice !

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego planowane jest ponowne otwarcie placówek.

Jednocześnie informujemy, że z placówek będą mogły skorzystać te dzieci, których oboje rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole i Żłobek funkcjonować będą w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola i żłobka w obecnym czasie.

W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka będzie niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy o deklaracje rodziców o gotowości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych w placówce na adres e-mail przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl zlobek.zarkiletnisko@wp.pl lub telefonicznie: 34/3146128. Termin zgłaszania dzieci: 15 maja br.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Z poważaniem Joanna Sawicka

Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 06.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole-zarkiletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 06.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Podstawa prawna: Art. 157 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), §9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną  (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym,
  2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  3. ustalenie i podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

§ 3

W skład komisji wchodzą:

Wioletta Wietrzyńska – przewodnicząca, nauczyciel

Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska – członek

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 24.03.2020r. w sprawie: procedur kształcenia na odległość

Na podstawie:

art.68 ust 1 pkt 1Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z2019r .poz. 1148 ze zm.)

Rozporządzenia MENz dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz.492),

Rozporządzenia MENz dnia 20marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz.493)

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam procedury kształcenia na odległość, określone w celu realizacji programu nauczania stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 25 marca 2020r.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 13.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia koronawirusa 2019-nCoV

§ 1

Wprowadza się procedurę postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV u pracowników Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku.

§ 2

Schemat postępowania w przypadku zarówno podejrzenia jak i wystąpienia zakażenia zawarty w załączniku do zarządzenia opracowany na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka