Rekrutacja

Uchwała Rady Gminy Poraj ws. rekrutacji do przedszkoli

Zarządzenie Nr 3.2019

Wójta Gminy Poraj

z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

Lp. Rodzaj czynności / etap rekrutacji Termin
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacjiprzedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 01-28.02.2019
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołachPodstawowych
Składanie podpisanych kart zgłoszenia wraz z załącznikami 01-29.03.2019
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatówzakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2019
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu /szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 15-30.04.2019
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 06.05.2019
Uruchomienie procedury odwoławczej:– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,– na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Od 06.05.2019
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
20.05.2019 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
20-24.05.2019 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
03.06.2019 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
03-07.06.2019 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
10.06.2019 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Od 10.06.2019 Procedura odwoławcza

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Poraj Nr 284(XXXIV)17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poraj (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 3024 z dnia 10.05.2017)

  1. dziecko obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym – 2 pkt;
  2. dziecko, obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu – 3 pkt;
  3. w miejscowości położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym, w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt;
  4. dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, pozostających pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierających zasiłek rodzinny – 2 pkt.

§ 3

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 są:

  1. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu pracy, prowadzeniu działalności gospodarczej, o kształceniu – studiowaniu w systemie stacjonarnym każdego z rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko,
  2. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola,
  3. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych kandydata,
  4. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

§ 5

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www. ugporaj.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego