Rekrutacja

Zasady ogólne:

Do Gminnego żłobka przyjmuje się dzieci w wieku od roku do lat 3, zamieszkałych na obszarze gminy Poraj. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.

Terminy:

1. Rekrutacja do żłobka na dany rok szkolny odbywa się w dniach od 1 marca do 31 maja. W tym okresie trwa składanie wniosku zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami.
2. Do 14 czerwca trwają prace komisji.
3. Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka odbywa się od 15 do 22 czerwca do godz. 15:00 w siedzibie żłobka. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
4. Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do żłobka – do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
6. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
8. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w żłobku, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.

Karta zapisu dziecka do Żłobka